Блогът на ТАНГРА

дек 3

Европейският парламент одобри насоките за 2030г. по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

  • декември 3, 2018
Европейският парламент одобри насоките за 2030г. по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници
  • 32.5% повишаване на енергийната ефективност до 2030г.
  • Възобновяеми енергийни източници трябва да са 32% от цялата консумирана енергия до 2030г.
  • Инициативи за повторно оползотворяване на биогорива

На 13 ноември 2018г. Европейският парламент гласува новите изисквания по законодателните документи в пакета „Чиста енергия за всички европейци”. Част от документите са изикванията към Директивата за енергийна ефективност и насърчаването на използване на енергия от възобновяеми източници.
При гласуването бяха одобрени незадължителни цели за страните членки, като повишаване на енергийната ефективност до 32.5%, както и задължителни – делът на енергия от възобновяеми източници да достигне най-малко 32% от брутното крайно потребление на ЕС до 2030г. Предстои повторно разглеждане и подновяване на целите през 2023г., като се проучи изпълнението на Директивата за енергийна ефективност Европа 2020, но целите могат да бъдат само запазени или увеличени, без да се търси понижаване.
Една от основните цели на пакета „Чиста енергия за всички европейци” е намаляване зависимостта на страните членки на Европейския съюз от външни доставчици на природен газ и петрол, както и повишаване целите на ЕС в подобряване на климата. Всяка държава-членка трябва да представи десетгодишен интегриран национален енергиен и климатичен план, заедно с национални цели и мерки за следващите 10 години най-късно до 31 декември 2019г.

 

По ниски разходи за енергия на всеки потребител и правото на всеки да бъде възобновяем самостоятелен консуматор.

При повишаване ефективността на енергопотребление сметките за енергия на всеки европеец ще намалеят. Освен това Европейският съюз ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и природна газ, ще подобри качеството на въздуха и ще защити климата.

С новата Директива, за първи път се вменява на държавите-членки задължението да устоновят конкретни мерки за енергийна ефективност в полза на засегнатите от енергийна бедност.

Членките на ЕС също така трябва да гарантират, че гражданите имат право да генерират енергия от възобновяеми източници за свое собствено потребление, да го съхраняват и да продават излишната продукция. Това ще подобри ефективността на енергийният микс на всяка страна.

 

Преминаване към биогорива от „второ поколение”.

Биогоривата от второ поколение могат да играят значителна роля за намаляване въглеродния отпечатък на транспорта. Според ЕС най-малко 14% от горивото за транспортни цели трябва да бъде произведено от възобновяеми източници до 2030г.

Въпреки, че биогоривата от първо поколение са с висок риск от „недиректно използване на земеделски площи” (което увеличава емисиите на СО2), целите на ЕС за възобновяема енергия и използване на биогорива от второ поколение до 2030г. са ясни. От 2019г. приносът на биогоривата от първо поколение трябва постепенно да бъде премахнат, докато достигне 0% през 2030г.

Източник: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75