Новините на Тангра

май 16

Експлоатация на вентилационни и климатични системи в рамките на условия на настоящата пандемия SARS-CoV-2 (Covid-19)

  • май 16, 2020

Експлоатация на вентилационни и климатични системи
в рамките на условия на настоящата пандемия SARS-CoV-2 (Covid-19)

Превод от екипа на фирма „ТАНГРА – АВ” ООД

Вентилационните и климатичните инсталации са неизменна предпоставка за правилното функциониране на много сгради. Редовната поддръжка и обслужване е от решаващо значение за безопасната работа на системите и обитателите. Имайки предвид настоящата пандемия на коронавирус, производители, специалисти и фасилити мениджъри се сблъскват с въпроси относно работата на системите и инсталациите в сгради, които все още не са разяснени от официалните органи. В този документ, асоциациите FGK, асоциацията на производителите RLT и BTGA обобщават настоящите препоръки и ги предават въз основа на състоянието на познанието за коронавирус SARS-CoV-2 (Covid-19). Веднага след като бъде предоставена допълнителна информация, тази препоръка ще бъде допълнена.

 

Механичните вентилационни системи с променливо контролиране на дебита, ако са правилно проектирани и експлоатирани намаляват много замърсители, чрез филтриране на потенциално замърсен външен въздух, подаване на пресен филтриран въздух в помещенията, когато е подходящо, изхвърляне на отработения въздух и осигуряване на добро качество на микроклимат. Професионалното планиране, зонирането и поддръжката и осигуряването на надналягане в помещенията гарантират, че замърсителите от едно помещение няма да се разпространят в цялата сграда.

 

Според съвременните знания, короновите вируси се предават чрез капчикова инфекция. По принцип се препоръчва добра вентилация на помещения с възможно най-висок дял външен пресен въздух.

 

Препоръки за осигуряване правилната работа на ОВК системите:

        Не изключвайте устройствата за обработка на въздуха доставящи външен въздух, не намалявайте дебита на външния въздух.

        Намалете рециркулационния въздух, ако има в системите, в полза на пресния въздух.

        Ако е необходимо, удължете времето за работа на вентилационните устройства преди и след редовното работно време.

        Локалните въздухообработващи съоръжения (вентилаторни конвектори, индукционни уреди) са ефективни само в съответното отделно помещение и не прехвърлят въздух в други помещения.

        Минимизирайте смесването на въздух от различни зони. Трябва да се отбележи, че преминаването на въздух от помещение в помещение на практика трудно се елеминира поради врати, прозорци и течове.

 

Предаване на коронавируси от вентилационни и климатични системи

Според досегашните знания, предаването на коронавируси чрез вентилационни и/или климатични системи може да бъде изключено. При филтриране на външния пресен въздух, капчиците, които биха могли да съдържат коронавируси не могат да достигнат помещенията, през въздуховодната мрежа. Смукателните въздуховоди, в които постъпват замърсени капки от вируса, не го транспортират до други зони, тъй като системата работи при отрицателно налягане и следователно отработен въздух не би трябвало да изтича към други помещения.

 

В зависимост от конструирането на въздухообработващите централни блокове (климатични и вентилационни камери и енерговъзстановяващи вентилационни блокове), вътрешни течове в устройството или в секцията за рекуперация на енергия могат да доведат до смесване на отработен и подаван въздух. Правилният дизайн и качествените концепции гарантират, че това няма да бъде позволено:

 

·         Надналягане в секцията за подаване на въздух и подналягане в секцията за отработен въздух: При правилно подреждане на елементи в климатичните и вентилационни камери за осигуряване на надналягане и подналягане, не е възможно да се прехвърля въздух от отработения към подаващия за помещенията въздух дори, чрез системи за рекуперация на топлина, като ротационни регенеративни топлообменници.

·         Ако системите за подаване и изхвърляне на въздух е снабдена с пластинчат рекуператор на топлина въздух-въздух, който е изработен от материал непозволяващ смесванена двата потока, то пренос на вируси може да бъде елеминиран.

·         Ако системите за подаване и изхвърляне на въздух са разположени отделно, напр. със система за рекуперация междинен топлоносител, прехвърлянето на вируси и бактерии може да бъде напълно изключено. Тези системи се препоръчват при операционни зали, болници и други.

Филтрация

Въздушните филтри осигуряват намаляване концентрацията на прах и аерозоли във въздушните и климатични инсталации в подавания въздух към помещенията. HEPA филтрите се използват за пълно разделяне на суспендирани частици, дори и най-малките вируси (22-330 nm [нанометри]). По този начин филтриран въздух се изисква в системите за обработка на въздуха за чисти помещения, операционни зали в болници или в специални лаборатории. Използването на филтър клас H 13 / Н 14 спомага вещества с вируси да са почти напълно утаени. Съществено намаление се постига дори и при използване на филтър с клас ePM1> 80% (стар F9).


Поддръжка на филтърни системи

Вирусите винаги са свързани с аерозоли или прахови частици и затова обикновено те не плуват свободно в пространството. Следователно те се натрупват във филтърната материя както всички останали частици. Личните предпазни средства (защитно облекло, защитна маска и предпазни очила) трябва винаги да се носят при поддръжка и подмяна на замърсени филтри.

Влажност в помещенията

Влажността на въздуха в помещението също може да играе роля за предаването на вируси. Вече е известно от проучвания, че предаването на грипни вируси намалява при влажност на въздуха в помещението между 40 до 60%. Не е известно дали това обстоятелство важи и за коронавирусните инфекции. Ако е възможен контрол на влажността с вентилационната и климатичната система, то той трябва да се извърши, както следва:

         Влажността на въздуха в помещението трябва да се поддържа между 30 и 65% rh.

         За системи без овлажняване е важно да се вземе предвид каква степен на вентилация е подходяща при сегашният коефициент на заетост.

Допълнителни източници:

[1]     Институт Робърт Кох (RKI) / CCI: Трябва ли вентилационните системи да бъдат изключени като предпазна мярка срещу предаването на COVID-19 („корона вируси“)?

RKI отговори: Тъй като COVID-19 е инфекция, разпространена главно чрез капчици (и не се предава през въздуховодни мрежи), не се предполага, въз основа на текущото познание, че SARS-CoV-2 ще бъде разпространен през работеща вентилационна система (например в обществени сгради, хотели). Това води до изводи, че тази система трябва да бъде работеща, за да подава пресен външен въздух.

 

[2]     [2] COVID-19 Ръководство за превенция и контрол на инфекции в здравните заведения Департамент по здравеопазване и социални грижи (DHSC), Обществено здравеопазване в Уелс (PHW), Агенция за обществено здраве (PHA) Северна Ирландия, Шотландия за здравеопазване (HPS) и Public Health England като официално ръководство:

[3]     МЕЖДУНАРОДЕН УКАЗАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ Клинично управление на тежки остри респираторни инфекции, когато се подозира нов коронавирус: Какво да правите и какво да не правите: Предпазни мерки във въздуха. Гарантирайте здравните работници, извършващи аерозолни генериращи процедури, използват ЛПС, включително ръкавици, лични предпазни облекла, респираторна защита с маски и очила на очите (N95 или еквивалент). Когато е възможно, използвайте адекватно проветриви единични помещения, когато извършвате процедури за генериране на аерозол.

[4]     Коментар проф. Д-р мед. Инж. Hans-Martin Seipp Technische Hochschule Mittelhessen 1 7.3.2020 Откъс: ОВК системите могат да работят само ако:

A) Рециркулирани на въздушни потоци само с HEPA филтри (HEPA са напълно безопасни от H-13 нататък!) От F-9 – в зависимост от състоянието на натоварването – започва намаляване на риска.

Б) Подават изклучително външен пресен филтриран въздух.

[5]      Замърсяване на среда и лични предпазни средства от силен остър респираторен синдром коронавирус (SARS-CoV-2) от пациент, който е симптоматичен. JAMA Published online March 4, 2020

[6]      Walter Hugentobler, MD, Comment on COVID-19 guidance, 23.03.2020

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75