Новините на Тангра

мар 6

Тангра-АВ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

  • март 6, 2017

 

„Тангра-АВ” ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0209-C01 „Развитие и укрепване на управленския капацитет във фирма „Тангра-АВ” ООД” по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът има за основна цел да развие и укрепи управленския капацитет на Тангра-АВ чрез подкрепа за специализирани услуги с оглед увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието. В резултат на проекта се предвижда да се подобрят 5 процеса на управление и организация на дейността и да се въведат 4 организационни иновации в дружеството. На тази база, очакваният краен ефект за фирмата ще бъде нарастване на производителността и обема на износ на продуктите, респективно подобряване на капацитета и конкурентните предимства на Тангра-АВ за разширяване и по-успешно присъствие на динамичните и силно конкурентни външни пазари.

Обща стойност на проекта: 552 596,48 лева, от които 328 794,91 лева европейско и 58 022,63 лева национално съфинансиране.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75