Новините на Тангра

апр 10

ТАНГРА-АВ ООД е краен получател по проект Технологична модернизация в предприятието

  • април 10, 2023

„ТАНГРА-АВ“ ООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0070-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост – с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта е 517 730.00 лв., от които безвъзмездно финансиране – 258 865.00 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 10.04.2023 г.

В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 28.25, по проекта ще бъде придобита нова технология за щанцоване на листов метал – Цифрова щанца (1 брой), която чрез цифровизация на операция щанцоване и разширяване на капацитета ѝ като първа стъпка от цялостния производствен процес, ще разшири общия производствен капацитет, както и капацитета за изпълнение на ОВК проекти при скъсени срокове, отлично качество и конкурентна цена.

Ще бъдат постигнати целите на процедурата, относими към повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване производствените разходи, оптимизация на производствената верига, създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда, посредством изпълнението на проекта. Инвестицията по процедурата е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ТАНГРА-АВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75