Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Процедура

за подаване на сигнали и защита

на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

при

Тангра – АВ ООД

с ЕИК 121114339

Настоящата процедура описва правилата за подаване на сигнали на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“), както и условията за осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на Българското законодателство или на Европейското законодателство, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

 

ЗЗЛПСПОИН се прилага за сигнали или публично оповестяване на нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз информация в областта на:

 1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

1.1. обществените поръчки;

1.2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

1.3. безопасността и съответствието на продуктите;

1.4. безопасността на транспорта;

1.5. опазването на околната среда;

1.6. радиационната защита и ядрената безопасност;

1.7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

1.8. общественото здраве

1.9. защитата на потребителите;

1.10. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

1.11. сигурността на мрежите и информационните системи.

1.12. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

1.13. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

1.14. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.

1.15. Извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

 1. Нарушения на българското законодателство в областта на:

2.1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

2.2. трудовото законодателство;

2.3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА – СИГНАЛИЗИРАЩИ ЛИЦА

 

Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд за „ТАНГРА-АВ“ ООД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 3. доброволец или стажант;
 4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „ТАНГРА-АВ“ ООД;
 5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в „ТАНГРА-АВ“ ООД и получил в това качество информация за нарушение;
 6. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
 7. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

„Работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

ВАЖНО: Не се образува производство по:

 1. Анонимни сигнали
 2. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години

Сигнализиращото лице може да подаде сигнал чрез канал за вътрешно подаване на сигнали и/или чрез канал за външно подаване на сигнали.

 

Вътрешно подаване на сигнали

 

Съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН в „ТАНГРА-АВ“ ООД е създаден канал за вътрешно подаване на нарушения. Задължително е информацията да е записана на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и по-нататъшни разследвания.

Вътрешно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на „ТАНГРА-АВ“ ООД. Сигналът може да се подаде устно или писмено до „ТАНГРА-АВ“ ООД чрез следните канали за вътрешно подаване на сигнали:

На телефон: 02 925 06 10 вътр. 14

 • На адрес: гр. София, бул. „Европа“ № 174, на вниманието на Нина Спасова
 • На електронен адрес: spasova@tangra.bg.
 • По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в офиса на „„ТАНГРА-АВ“ ООД на адрес: гр. София, бул. „Европа“ № 174, след предварително уговорен между страните ден и час.

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН може да бъде предоставен на място в централния офис на „ТАНГРА-АВ“ ООД.

При подаване на сигнал сигнализиращото лице предоставя следните данни:

 • Три имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако има такъв. (По анонимни сигнали не се образува производство.)
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице. (Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се допускат.)
 • Дата на подаване на сигнала;
 • Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
 • Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр
 • Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише.
 • Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни стриктно да следват изискванията на чл. 16, чл. 17 и чл. 18 на ЗЗЛПСПОИН

Всеки подаден сигнал се регистрира във Вътрешен регистър на сигналите на „ТАНГРА-АВ“ ООД.

Не се образува производство по:

 • Анонимни сигнали;
 • Сигнали, отнасят се до нарушения, извършени преди повече от две години;
 • Сигнали, за които сигнализиращото лице не е отстранило допуснатите нередности (в случай, че има такива) в 7-дневен срок от съобщаването за това от страна на „ТАНГРА-АВ“ ООД;
 • Сигнали, които не попадат в обхвата и приложното поле на ЗЗЛПСПОИН;
 • Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения;

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, потвърждават получаването на сигнала в 7-дневен срок след получаването му.

В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

В срок до 3 месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, се предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия.

В случай, че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служител, отговарящ за разглеждането на сигнали:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала

б) предлага предприемането на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване. В този случай, „ТАНГРА-АВ“ ООД предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително;

Проверката се прекратява в следните случаи:

 • когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;
 • по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия.
 • когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

След приключване на проверката се изготвя индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите се съобщават на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Външно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушение на компетентните органи.

Национален орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали е Комисията за защита на личните данни.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране:

1). само чрез вътрешен канал

2). само чрез външен канал или

3). чрез вътрешен и външен канал едновременно.

Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право на защита, при условие че:

 • е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на закона;
 • е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на настоящите правила.

Когато е установено, че лицето съзнателно е подало сигнал или оповестило публично невярна информация, на същото може да бъде наложена глоба в размер от 3000 лева до 7000 лева, като правото на засегнатото лице да претендира за претърпени вреди се запазва

Конкретната защита се изразява в забрана за ответни действия спрямо лицата, които са подали сигнал или публично са оповестили информация за нарушение.

„ТАНГРА-АВ“ ООД гарантира защитата на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като спазва всички вече приети и действащи вътрешни правила и политики за защита на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и на информацията, свързана с подадения сигнал за нарушение, се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице, освен в случаите, когато това е необходимо и е задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

„ТАНГРА-АВ“ ООД гарантира, че информацията, която се съдържа в получени сигнали и представлява търговска тайна, няма да бъде използвана или разкривана за цели, които надхвърлят необходимото за предприемане на последващи действия.

Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Политика за защита на личните данни е достъпна на www.tangra.bg.

 

Изготвил:

/В. Армянова/

 

Изд. 01/01.12.2023

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75