Блогът на ТАНГРА

авг 27

Речник на ОВК термините – част 1

  • август 27, 2012
Речник на ОВК термините – част 1

Термини и съкращения, използвани в сферата на отоплението, вентилацията и климатизацията.

БГВ – битова гореща вода

Фосилни горива – природен продукт, при рафинирането на който се получават популярните в днешно време горива – природен газ, нафта (и производните му) и въглища.

Енергиен клас – класификация на продуктите спрямо техния енергиен клас. Най-ефективният е клас А, клас G е най-неефективен. За определяне на класа ефективност служи факторът COP.

COP – коефициент на трансформация на едно съоръжение при отоплителен режим. COP 3 означава, че за 1 кВч използвана електрическа енергия, съоръжението произвежда 3 кВч топлинна енергия, за загряване на въздуха в едно помещение.

EER – коефициент на ефективност при охладителен режим. Ако EER е 3, това означава, че за 1 квч консумирана ел. мощност, съоръжението произвежда 3 квч енергия за охлаждане на околната среда.

Изсушаване – Атмосферният въздух, при всякаква температура съдържа някакво количество „вода”. Изсушаването е термодинамичен процес, чрез който се намалява количеството на водата във въздуха.

Противотоков рекуперативен топлообменник – създава топлообмен между два въздушни потока, преминаващи през него през серия от пластини, обикновено изработени от алуминий. Двата въздушни потока се движат перпендикулярно един на друг и се предизвикват от вентилаторни секции с високо статично налягане.

Частична рециркулация на въздуха – чрез този процес, част от въздуха, изсмукан от помещението се изхвърля и се заменя с чист (пресен) въздух, поради хигиенни изисквания.

Пълна рециркулация на въздуха – при този процес, изсмуквания от помещението въздух преминава през вентилационната камера, филтрира се и се връща обратно в помещението.

Статично налягане – това е налягането, необходимо на вентилатор или помпа да преодолее пада на налягането на системата. Измерва се в Pa или kPa.

Building Management system (BMS) – централизирана система за управление, свързваща контролерите и сензорите в мрежа, която може да бъде контролирана от едно място.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75